CSS selector

آموزش CSS3CSS Selectors css selectors از سلکتورها در css  برای انتخاب المنت هایی که قرار است آنها را استایل دهی کنیم ، استفاده می کنیم. سلکتورها را می توانیم به پنج دسته تقسیم بندی کنیم: سلکتورهای ساده(انتخاب آنها بر اساس نام المنت ، id  یا  class) ترکیبی از سلکتورهای ساده (انتخاب آنها بر اساس ارتباطی…

syntax CSS

آموزش CSS3CSS syntax css syntax قاعده استفاده از css  به شرح زیر است:         selector ، به المنتی اشاره می کند که قرار است به آن استایل بدهیم. بلاک declaration ، می تواند شامل  چندین declaration باشد که باید بوسیله سیمی کالن  ; از هم جدا شوند. هر declaration شامل یک css…

مقدمه ای بر CSS3

آموزش CSS3مقدمه ای بر CSS3 CSS چیست CSS ، مخفف Cascading Style Sheet است CSS، نحوه نمایش محتوای المنت های یک سند  HTML را در مرورگرها توصیف می کند. CSS، می تواند استایل مرتبط به چندین صفحه را در خود ذخیره کند و این باعث کمتر شدن کار شما می شود دمو HTML ، یک…

آموزش ساده و روان CSS3

آموزش CSS3آموزش ساده و روان CSS3 CSS، یک زبان کدنویسی است که استایل یک سند HTML  را تعریف می کند CSS، در واقع نحوه چگونه نمایش داده شدن  محتوای المنت های  یک سند  HTML را مشخص می کند مثال CSS }body ; background-color : lightblue { }h1 ; color : white  ; text-align: center { }p…